Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

ENPIRE Legal wspiera swoich klientów w opracowywaniu dokumentacji formalno – prawnej dla pracowników i współpracowników oraz bierze udział w negocjacjach wewnątrzzakładowych.

ENPIRE Legal zapewnia kompleksową obsługę prawną prawa pracy dla przedsiębiorców będących pracodawcami. W ramach usług z tego zakresu oferujemy:

 • przygotowanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych,
 • opracowania wzorów dokumentów oraz dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy,
 • uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i pozostałymi przedstawicielami pracowników,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez pracodawców procedury zwolnień grupowych,
 • reprezentację pracodawców w toku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy lub ZUS i sporządzanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym przede wszystkim, dotyczącej czasu pracy pracowników, zasad ich wynagradzania w kontekście równego traktowania,
 • wsparcie przy tworzeniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych,
 • reprezentację przed sądami,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • reprezentowanie klientów w negocjacjach i sporządzanie umów o pracę, umów z członkami organów spółek oraz kadrą kierowniczą, w tym umów o pracę z członkami zarządu, umów menedżerskich i umów agencyjnych,
 • udział w negocjacjach oraz przygotowywanie porozumień dotyczących rozwiązywania umów z członkami organów spółek oraz kadrą kierowniczą,
 • restrukturyzację zatrudnienia.


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62