Nieuczciwa konkurencja – zwalczanie

Ochrona przed nieuczciwym działaniem konkurentów – jak pomagamy?

ENPIRE Legal oferuje w szczególności:

 • przygotowanie i negocjowanie umów o zakazie konkurencji i umów o poufności (NDA),
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń od nieuczciwych konkurentów,
 • obronę przed roszczeniami wysuwanymi przez konkurentów,
 • reprezentowanie w toku mediacji i negocjacji podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu,
 • reprezentowanie w toku całego postępowania sądowego.

Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażającym lub naruszającym interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Nieuczciwa konkurencja objawia się poprzez zabronione działania, jakimi są w szczególności:

 • nieuczciwe podbieranie pracowników i klientów,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzamy oraz opiniujemy umowy o zachowaniu poufności NDA (non-disclosure agreement) oraz o zakazie działalności konkurencyjnej,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa, nieetyczna lub zakazana reklama, w tym reklama wprowadzająca w błąd i nieuczciwa reklama porównawcza,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Nieuczciwa konkurencja nie jest zjawiskiem rzadkim w obrocie gospodarczym. Dlatego też celem ENPIRE Legal jest pomaganie przedsiębiorcom w uzyskaniu ochrony przed nieuczciwymi działaniami konkurentów.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

ENPIRE Legal oferuje państwu ochronę przed nieuczciwą konkurencją, polegającą na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, począwszy od dostosowania wewnętrznych procedur ochrony informacji do wymagań stawianych przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a skończywszy na dochodzeniu od konkurentów odpowiednich roszczeń.Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62