Formy współpracy

FORMY I ZASADY WSPÓŁPRACY

Jesteśmy otwarci na oczekiwania naszych klientów w zakresie współpracy. Potrafimy działać sprawnie oraz pod presją czasu. Mamy zdalny kontakt z klientem w dowolnej formie, przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w komunikacji.

Naszym klientom zapewniamy wizyty prawników w siedzibie klienta, stały kontakt telefoniczny i e-mailowy, bieżące przygotowywanie zleconych opinii prawnych, umów, pism oraz innych dokumentów, udział w negocjacjach i reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych.

ENPIRE Legal zapewnia kompleksową obsługę prawną zarówno podmiotów indywidualnych, jak i  małych i średnich przedsiębiorstw.  Ze względu na zróżnicowane oczekiwania klientów, podyktowane jednakowo formą prowadzenia działalności, strukturą oraz rodzajem spraw, konieczne jest zapewnienie różnych  form współpracy. Mając na uwadze, jak najlepszy interes naszych klientów proponujemy wiele form współpracy.

Metody współpracy

Jesteśmy otwarci na oczekiwania naszych Klientów w zakresie formy współpracy. W zależności od potrzeb zapewniamy wizyty prawników w siedzibie Klienta. Jesteśmy także w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym.

współpraca stała

Polega na stałym kontakcie z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu, a ponadto w miarę potrzeb obejmuje również konsultacje w siedzibie klienta lub w siedzibie ENPIRE Legal. Obsługa stała prowadzona za miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym, którego wysokość ustalana jest w zależności od rodzaju, ilości i stopnia skomplikowania zagadnień objętych obsługą prawną.

współpraca doraźna

Polega na indywidualnym i jednorazowym zleceniu, obejmującym przygotowanie ekspertyzy, opinii bądź informacji prawnej w konkretnej sprawie.

jednorazowe prowadzenie sprawy

Polega na przygotowaniu i prowadzeniu określonej sprawy przed sądem bądź organem egzekucyjnym.

windykacja należności

Nawiązanie współpracy w zakresie windykacji uzależnione jest od potrzeb klienta i może polegać zarówno na zawarciu jednorazowego zlecenia podjęcia działań windykacyjnych, jak i tzw. umowy generalnej – gwarantującej kompleksową i bieżącą obsługę, także w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami, organami egzekucyjnymi i innymi organami administracyjnymi.

Formy rozliczeń

ENPIRE Legal dostarcza obsługę prawną przedsiębiorców w różnych formach, a szczególny nacisk kładzie na elastyczne formuły współpracy z klientami. Stawiamy na profesjonalną, spójną i konsekwentnie prowadzoną obsługę prawną – klucz do sprawnego funkcjonowania każdej firmy. W zależności od preferencji i wygody klienta oferujemy poniższe sposoby rozliczeń: 

Wynagrodzenie kwotowe

Zaletą tego rozwiązania jest pewność i niezmienność budżetu, jeszcze przed podjęciem czynności. Wysokość wynagrodzenia ustalamy, szacując niezbędny nakład pracy prawników, analizując charakter, czas potrzebny na zamknięcie i stopień skomplikowania danego przypadku. Rekomendujemy taką formułę współpracy, np. przy poprowadzeniu procesu w danej instancji, zleceniu przygotowania opinii, zbadania stanu nieruchomości, weryfikacji umowy, przygotowaniu dokumentów czy założeniu spółki.

Wynagrodzenie godzinowe

Taką formę wynagrodzenia proponujemy klientom, którzy rozpoczynają z nami współpracę lub nie chcą ustanawiać stałego zobowiązania. Takie rozwiązanie sprawdza się również w sprawach o dużym stopniu skomplikowania, gdy nie można z góry określić nakładu pracy i wymaganego czasu. Zaletą tego rozwiązania jest pewność klienta, że płatność za wykonaną pracę jest przeliczona na ilość potrzebnych godzin. Wysokość wynagrodzenia ustalamy jako jednolitą stawkę za godzinę pracy radcy prawnego bądź adwokata. W toku współpracy, na bieżąco informujemy o podejmowanych działaniach, raportując ilość przepracowanych godzin. Rozliczenie następuje na podstawie szczegółowego zestawienia czynności i poświęconego czasu. Otrzymanie przez klienta takiego sprawozdania może nastąpić po zakończeniu powierzonej sprawy lub (przy długotrwałych czynnościach) może być okresowe (np. miesięczne). Rekomendujemy taką formułę współpracy, np. przy mediacjach i negocjacjach, a także przy prowadzeniu procesów, w których nie sposób oszacować czasu ich trwania.

Ryczałt z limitem godzin

Taką formę wynagrodzenia proponujemy klientom, którzy zainteresowani są stałą współpracą, zwłaszcza w zakresie bieżącego doradztwa i prowadzenia konkretnych prawnych spraw w firmie. Zaletą tego rozwiązania jest priorytetowy status spraw klienta, a także korzystniejsza cena ryczałtowej stawki godzinowej. Wysokość wynagrodzenia ustalamy jako ryczałt, obejmujący podstawową pulę godzin pracy w preferencyjnej cenie. Po wyczerpaniu określonego limitu klient wciąż ma stały dostęp do usług prawnych, a wypracowane godziny rozliczane są według standardowej stawki. W takim przypadku sporządzane jest szczegółowe zestawienie czynności i poświęconego czasu, przekazywane klientowi w formule miesięcznego raportu. Rekomendujemy taką formułę współpracy przedsiębiorcom, którzy uzyskując stałą i rzetelną ochronę prawną dla swojego biznesu, zapewniają sobie codzienne bezpieczeństwo prawne w każdej sprawie. Ryczałt z podstawowym limitem godzin jest również dogodnym sposobem rozliczenia dla klientów, którzy zawierają co jakiś czas większe kontrakty, dokonują stopniowej ekspansji na rynku (np. przez zakładanie oddziałów czy filii), a także startują w przetargach.

 Ryczałt nieograniczony limitem

Taką formę wynagrodzenia proponujemy klientom, którzy są zainteresowani stałą i kompletną obsługą prawną, nieograniczoną czasem ani zakresem usług. Zaletą tego rozwiązania jest priorytetowy status spraw klienta, nielimitowany i stały dostęp do prawników, a także, jedna, niezmienna kwota miesięcznego wynagrodzenia, bez względu na poświęcony czas pracy. Niezależnie od ilości spraw i obszarów, wymagających obsługi i konsultacji prawnej, nasz firma świadczy pełny i regularny serwis prawny, będąc zawsze w gotowości do reakcji na potrzeby. Rekomendujemy taką formułę współpracy klientom, którzy prowadzą działalność na dużą skalę, mają regularne i nierzadko skomplikowane potrzeby prawne oraz chcą uzyskać kompleksową i systemową obsługę prawną, dla każdego obszaru swojego biznesu. Ryczałt nieograniczony limitem dostosowany jest także do klientów korporacyjnych, którzy oczekują wsparcia prawnego bez względu na ilość czasu niezbędnego na obsługę. Zachęcamy do korzystania z tego rodzaju współpracy partnerów, którzy są zainteresowani stałymi dyżurami prawnika w ich siedzibie.

Succes Fee – wynagrodzenie z premią za sukces 

Dodatkowe, prowizyjne wynagrodzenie pod warunkiem wygrania sprawy. Stosowane zarówno w przypadku klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62